Správce osobních údajů (provozovatel):

ProMotion Sense s.r.o.
Jurečkova 1811/18, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava, IČ: 19513682

zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 122 774

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) tímto provozovatel poskytuje informace o zpracování osobních údajů.

 1. Kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

1.1. Společnost ProMotion Sense s.r.o., Č: 19513682 se sídlem Jurečkova 1811/18, Moravská Ostrava, 702 00, vystupuje jako tzv. správce osobních údajů (dále rovněž jako „Správce OÚ“). V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na níže uvedené kontaktní údaje: 

písemný kontakt: ProMotion Sense s.r.o., Č: 19513682, Jurečkova 1811/18, Moravská Ostrava, 702 00, elektronický kontakt: [email protected] 

1.2. Správce OÚ nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) ve smyslu čl. 37 Nařízení, když nejsou splněny podmínky pro obligatorní jmenování pověřence ve smyslu uvedeného ustanovení. 

2. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení 

2.1. V souvislosti s provozem platformy „naplastiku.cz“ (dále jen „Platforma“) zpracovává Správce OÚ osobní údaje návštěvníků internetových stránek Platformy a jejích registrovaných uživatelů (dále jen „Uživatelé“, společně rovněž také „Subjekty OÚ“) v rámci následujících činností zpracování osobních údajů: 

2.1.1. zpracování údajů o návštěvnících internetové stránky Platformy; 

2.1.2.vedení uživatelských účtů; 

2.1.3provozování diskusního fóra; 

2.1.4poskytování nástroje pro komunikaci mezi Uživateli a zapojenými poskytovateli služeb v rámci Platformy; 

2.1.5sdílení informací o provedených zákrocích a léčbě ze strany zapojených poskytovatelů služeb; 

2.1.6zasílání obchodních sdělení registrovaným Uživatelům; 

2.1.7cookies. 

2.2. Zpracování údajů o návštěvnících internetové stránky Platformy 

2.2.1Účel zpracování OÚ: získání informací o prohlížených stránkách v rámci Platformy, o přístupech jednotlivých uživatelů, o internetových stránkách, z nichž byl uskutečněn přístup, o identifikaci zařízení, z něhož byl přístup ke stránkám proveden, softwarovém vybavení použitém pro přístup a o geolokačních údajích zařízení.

 2.2.2Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, lokalizační, popisné 

2.2.3Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – výkon oprávněných zájmů Správce OÚ, spočívajících v zajištění správného provozu internetových stránek, uživatelského komfortu, odstraňování chyb a předcházení bezpečnostním incidentům 

2.2.4Doba uložení OÚ: po dobu, kterou umožňuje příslušný analytický nástroj (Google Analytics)

2.3. Vedení uživatelských účtů

2.3.1Účel zpracování OÚ: zajištění dostupnosti funkcí Platformy pouze pro registrované Uživatele, vedení databáze registrovaných Uživatelů 

2.3.2Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, adresní, popisné, fotografie, videa (včetně údajů zdravotním stavu Uživatele), lokalizační, přístupové údaje

2.3.3Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, uzavřené mezi Správcem OÚ a Subjektem OÚ (vztahu vyplývajícího z provedené registrace Uživatele na Platformu) 

2.3.4Doba uložení OÚ: po dobu existence uživatelského účtu 

2.4. Provozování diskusního fóra 

2.4.1Účel zpracování OÚ: poskytnutí možnosti Uživatelům sdílet informace, zkušenosti a reference na jednotlivé zapojené poskytovatele služeb přímo v rámci příslušné sekce Platformy a zajištění dostupnosti vložených příspěvků ostatním Uživatelům

 2.4.2Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, popisné, fotografie, údaje o zdravotním stavu (které sami Uživatelé v rámci příspěvku uvedou) 

2.4.3Právní základ zpracování: po dobu trvání registrace Uživatele na Platformě – čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, uzavřené mezi Správcem OÚ a Subjektem OÚ (plnění smluvního závazku Správce OÚ jakožto provozovatele Platformy zajistit Uživatelům možnost sdílení a výměny zkušeností, názorů a referencí) Po ukončení registrace Uživatele na Platformě – čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro výkon oprávněných zájmů Správce OÚ spočívajících v poskytnutí možnosti dohledání názorů a referencí všech Uživatelů Platformy

2.4.4Doba uložení OÚ: po dobu trvání registrace Uživatele na Platformě, po ukončení registrace po dobu podání případných námitek proti zpracování osobních údajů ze strany Uživatele, jejich vyhodnocení Správcem OÚ a vyhovění těmto námitkám 

2.5. Poskytování nástroje pro komunikaci mezi Uživateli a zapojenými poskytovateli služeb v rámci Platformy 

2.5.1Účel zpracování OÚ: zprostředkování kontaktu mezi registrovanými Uživateli a zapojenými poskytovateli služeb za účelem vznášení dotazů a poskytování odborných odpovědí ze strany poskytovatelů služeb 

2.5.2Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, popisné, fotografie, údaje o zdravotním stavu (které sami Uživatelé v rámci dotazu uvedou) 

2.5.3Právní základ zpracování: po dobu trvání registrace Uživatele na Platformě – čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, uzavřené mezi Správcem OÚ a Subjektem OÚ (plnění smluvního závazku Správce OÚ jakožto provozovatele Platformy zajistit Uživatelům možnost pokládání dotazů zapojeným poskytovatelům služeb Po ukončení registrace Uživatele na Platformě – čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro výkon oprávněných zájmů Správce OÚ spočívajících v poskytnutí možnosti dohledání dotazů Uživatelům a odpovědí a tyto dotazy poskytnutých zapojeným poskytovatelům služeb 

2.5.4Doba uložení OÚ: po dobu trvání registrace Uživatele na Platformě, po ukončení registrace po dobu podání případných námitek proti zpracování osobních údajů ze strany Uživatele, jejich vyhodnocení Správcem OÚ a vyhovění těmto námitkám 

2.6. Sdílení informací o provedených zákrocích a léčbě ze strany zapojených poskytovatelů služeb

2.6.1Účel zpracování OÚ: poskytnutí nástroje pro sdílení zkušeností s konkrétními zákroky plastické chirurgie, které registrovaní Uživatelé podstoupili 

2.6.2Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, popisné, údaje o zdravotním stavu 

2.6.3Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – zpracování prováděné na základě souhlasu Subjektu OÚ 

2.6.4Doba uložení: do odvolání souhlasu ze strany Subjektu OÚ

 2.7. Zasílání obchodních sdělení registrovaným Uživatelům 

2.7.1Účel zpracování OÚ: informování registrovaných Uživatelů o novinkách z oblasti plastické chirurgie a týkajících se zapojených poskytovatelů služeb 

2.7.2Kategorie zpracovávaných OÚ: adresné (e-mailová adresa) 

2.7.3Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro výkon oprávněných zájmů správce OÚ spočívajících v možnosti šířit obchodní a marketingová sdělení mezi registrovanými Uživateli 

2.7.4Doba uložení: do podání námitky proti zpracování ze strany Subjektu OÚ (formou odhlášení z odběru obchodních sdělení) 

2.8. Zasílání obchodních sdělení neregistrovaným Uživatelům 

2.8.1Účel zpracování OÚ: informování neregistrovaných Uživatelů o novinkách z oblasti plastické chirurgie a týkajících se zapojených poskytovatelů služeb 2.8.2Kategorie zpracovávaných OÚ: adresné (e-mailová adresa) 

2.8.3Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – zpracování na základě souhlasu Subjektu OÚ uděleného v rámci zadání e-mailové adresy za účelem přihlášení k odběru obchodních sdělení 

2.8.4Doba uložení: do odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení 

2.9. Cookies

 2.9.1Účel zpracování OÚ: zajištění správné a uživatelsky přívětivé funkce internetových stránek Platformy, usnadnění přihlašování uživatelům a analýza uživatelského chování na internetových stránkách Platformy 

2.9.2Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, popisné 

2.9.3Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – souhlas Subjektu OÚ, udělený při návštěvě internetových stránek Platformy v rámci samostatného rozhraní cookie lišty 

2.9.4Doba uložení: vždy na dobu určitou – po dobu trvání jednotlivých cookies 

2.9.5Popis jednotlivých cookies, jejich účelu, doby platnosti a podmínek udělení souhlasu s jejich přijetím jsou uvedeny v samostatném dokumentu, dostupném na internetových stránkách Platformy. 

3. Příjemci osobních údajů 

3.1. Osobní údaje Uživatelů jsou primárně poskytovány jiným Uživatelům nebo zapojeným poskytovatelům služeb v rámci jednotlivých funkcí Platformy. 

3.2. Osobní údaje jsou předávány třetím osobám v postavení zpracovatelů osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 Nařízení. Zpracovateli osobních údajů jsou subjekty, které Správce OÚ pověřil výkonem některých činností v rámci zpracování osobních údajů, přičemž sami neurčují účely a prostředky takového zpracování. S každým zpracovatelem osobních údajů je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů s náležitostmi dle čl. 28 odst. 3 Nařízení. Jsou identifikováni následující zpracovatelé osobních údajů: 

3.2.1 společnost ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 – Karlín  v rámci poskytování webhostingových služeb; 

3.2.2 společnost ProMotion Sense s.r.o., Jurečkova 1811/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava v rámci vývoje a údržby Platformy; 

3.2.3 společnost Google Ireland Limited v rámci užívání analytického nástroje Google Analytics; 

3.2.4 poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb; 

3.2.5orgány činné v trestním řízení v případě poskytnutí součinnosti v rámci prověřování nebo vyšetřování trestného činu. 

4. Předávání osobních údajů do zahraničí

 4.1. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na území Evropské Unie, včetně údajů nacházejících se na serverech provozovatelů se sídlem v třetích zemích. V rámci provozu Platformy nedochází k žádnému předávání osobních údajů do třetích zemí. 

5. Informace o právech Subjektů OÚ v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů 

5.1. Osobní údaje jsou v rámci Platformy zpracovávány korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Subjekty OÚ mají ve smyslu Nařízení následující práva (v závislosti na účelu a právním základu dané činnosti zpracování): 

5.2. Právo na přístup k osobním údajům 

5.2.1Subjekt OÚ má právo na přístup k osobním údajům týkajících se jeho samotného, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení. 

5.2.2Osobní údaje subjektu jsou přístupné v rámci jeho uživatelského účtu po celou dobu jeho existence. 

5.3. Právo na opravu osobních údajů

 5.3.1Pokud se Subjekt OÚ domnívá, že osobní údaje, které o něm Správce OÚ zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo jej požádat o jejich opravu nebo doplnění. Své osobní údaje však Subjekt OÚ může opravovat nebo měnit sám v rámci svého uživatelského účtu. 

5.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování 

5.4.1Subjekt OÚ má právo požadovat, aby Správce OÚ bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení. 

5.4.2Subjekt OÚ má právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení. 

5.5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

5.5.1Subjekt OÚ má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to tehdy, pokud Správce OÚ zpracovává jeho osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely jeho oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování v rámci článků 2.2.., 2.4.., 2.5.. a 2.7.. této informace.

5.5.2V rámci námitky proti zpracování Subjekt OÚ uvede, v jakém rozsahu zasahuje dané zpracování osobních údajů do jeho práv a svobod. Správce OÚ provede balanční test, v rámci něhož vyhodnotí, zda v rámci daného zpracování převažují jeho oprávněné zájmy nad právy a svobodami subjektu OÚ, a pokud se v rámci balančního testu potvrdí, že nikoliv, zpracování osobních údajů daného subjektu OÚ ukončí. 

5.5.3Je-li vznesena námitka proti zpracování OÚ k přímému marketingu, má se vždy za to, že práva a svobody Subjektu OÚ převažují nad oprávněnými zájmy Správce OÚ. 

5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů 

5.6.1Subjekt OÚ má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu (správci OÚ), aniž by mu v tom bylo ze strany Správce OÚ bráněno.

5.6.2Subjekt OÚ má rovněž právo požádat Správce OÚ o předání jeho osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli správce OÚ, jestliže to však je technicky proveditelné. 

5.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

5.7.1Pokud Subjekt OÚ poskytl Správci OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, má Subjekt OÚ právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

5.8.1Subjekt OÚ má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost lze podat u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Pplk. Sochora 27 170 00 Praha www.uoou.cz 

5.9. Jak výše uvedená práva uplatnit? 

5.10.Svá práva na ochranu osobních údajů může Subjekt OÚ uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Správce OÚ je v případě pochybností oprávněn ověřit totožnost toho, kdo podal žádost nebo námitku. Práva dle tohoto čl. 5. nelze uplatnit telefonicky..