1. Základní informace

1.1. Tyto podmínky používání internetových stránek (dále jen „Podmínky“) se vztahují na internetové stránky zpřístupněné na doméně www.naplastiku.cz, včetně veškerých podstránek dostupných pod touto doménou (dále jen „Internetové stránky“).

1.2. Provozovatelem Internetových stránek je společnost Red Medic s.r.o., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno IČO: 10773762 zapsaná pod spisovou značkou C 122774/KSBR u Krajského soudu v Brně (dále jen „Provozovatel“).

1.3. Provozovatel není držitelem domény „naplastiku.cz“, přičemž se souhlasem držitele pod uvedenou doménou provozuje Internetové stránky a vykonává majetková autorská práva k autorským dílům (zejména grafický design, texty, fotografie, videa) zveřejněným na Internetových stránkách.

1.4. Tyto Podmínky jsou určeny všem osobám, které navštíví Internetové stránky (dále jen „Uživatelé“) a upravují práva a povinnosti Uživatelů.

 

 

2. Obsah a účel internetových stránek

2.1. Internetové stránky slouží zejména k prezentaci informací o zákrocích .z oboru plastické chirurgie, sdílení zkušeností pacientů a odborných názorů lékařů a ke zprostředkování kontaktu mezi pacienty a poskytovateli služeb plastické chirurgie.

2.2. Internetové stránky a veškerý veřejný i neveřejný obsah, který je na nich zveřejněn nebo je zpřístupněn Uživatelům, je určen pouze pro jejich osobní potřebu.

2.3. Obsah Internetových stránek, zejména jejich design, texty, fotografie či audiovizuální díla (videa), podléhá autorskoprávní ochraně, a proto je třetím osobám zakázáno tyto Internetové stránky jako celek, nebo jednotlivé texty, fotografie, videa a jiná autorská díla upravovat, zpracovávat za účelem vytvoření odvozených autorských děl, rozmnožovat ani jakoukoliv formou rozšiřovat či zpřístupňovat veřejnosti, ledaže k takovému užití Provozovatel udělí výslovný písemný souhlas, ve kterém stanoví účel povoleného užití Internetových stránek nebo jednotlivých autorských děl. Zejména je zakázáno užít audiovizuální díla (videa) k veřejné produkci, a to bez ohledu na to, zda jsou na Internetových stránkách zveřejněna bezplatně, nebo byla Uživateli zpřístupněna za úplatu.

2.4. Užití Internetových stránek nebo jednotlivých autorských děl na nich zveřejněných nad rámec osobní potřeby Uživatele může představovat  neoprávněný zásah do autorských práv Provozovatele nebo třetích osob (zpravidla autorů nebo vykonavatelů autorských práv). Osoba, která se dopustí neoprávněného zásahu do autorských práv, odpovídá za majetkovou újmu a může naplnit skutkovou podstatu trestného činu.

2.5. Internetové stránky obsahují vlastní cookies Provozovatele a cookies třetích stran, a to pro výkonnostní, analytické a reklamní účely. Pravidla užití cookies a možnosti jejich odmítnutí jsou uvedena v samostatném dokumentu, dostupném z rozhraní Internetových stránek. 

 

 

3. Vkládání příspěvků uživateli a odpovědnost za obsah příspěvků

3.1. V rámci využívání Internetových stránek je možné vkládání obsahu ze strany Uživatelů (diskusních příspěvků nebo recenzí zákroků nebo jejich poskytovatelů, dále jen „Příspěvky“), přičemž nad obsahem Příspěvků Provozovatel nevykonává žádnou kontrolu.

3.2. S ohledem na výše uvedený postup jsou Internetové stránky považovány za službu umožňující ukládání informací poskytnutých některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIS“), a Provozovatel je tudíž považován za poskytovatele služeb informační společnosti ve smyslu § 2 písm. a) a d) ZSIS, na něhož dopadají ustanovení § 5 a § 6 ZSIS. Ve smyslu ustanovení ZSIS dle předchozího článku není Provozovatel povinen dohlížet na obsah ukládaných informací (Příspěvků) a aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah vložených informaci nebo vyhodnocovat jejich  pravdivost. Provozovatel ve smyslu § 5 odst. 2 ZSIS nevykonává žádný vliv na činnost Uživatele při vkládání Příspěvků a nijak neovlivňuje obsah Příspěvků.

3.3. S ohledem na výše uvedená pravidla Provozovatel Příspěvky neodstraňuje. Odstranění Příspěvku je možné pouze v případě, že je Uživatelem nebo třetí osobou prokazatelně informován o protiprávní povaze Příspěvku. Není-li na Internetových stránkách stanoveno jinak, lze Provozovatele informovat o protiprávní povaze Příspěvku emailem na adrese [email protected]. Oznámení musí obsahovat zdůvodnění protiprávnosti Příspěvku s odkazem na ustanovení právních předpisů, které Příspěvek porušuje, a případné důkazy o protiprávnosti (zejm. soudní rozhodnutí).

3.4. Provozovatel není zejména povinen posuzovat protiprávnost jednání a míru porušení právních předpisů zadavatelem Příspěvku. Provozovatel proto odstraní Příspěvek pouze v případě, že oznámení splňuje veškeré náležitosti dle čl. 3.3. tak, aby protiprávnost Příspěvku byla prokazatelná ve smyslu § 5 ZSIS. Na oznámení, která nesplňují podmínky dle tohoto čl. 3., není Provozovatel povinen reagovat.

3.5. Z důvodu dle předchozího článku není možno vyhovět zejména požadavkům, obsahujícím pouze tvrzení o nepravdivosti informací uvedených v Příspěvku bez dalšího právního zdůvodnění a relevantních důkazů, z nichž by protiprávnost Příspěvku jednoznačně vyplývala.

3.6. Vkládání Příspěvků, které jsou recenzemi (hodnocením zákroků nebo jejich poskytovatelů) do příslušné sekce Internetových stránek Provozovatel umožňuje výhradně těm Uživatelům, kteří příslušný zákrok u poskytovatele skutečně absolvovali. Za tímto účelem je vložení recenze umožněno pouze na základě zadání data, času zákroku a identifikacipříslušného poskytovatele zákroku. Provozovatel je oprávněn namátkově tyto údaje u poskytovatelů zákroků ověřovat a v případě zjištění nesouladu s Uživatelem zadanými údaji recenzi odstranit. Pravidla odpovědnosti Provozovatele za obsah Příspěvků ve smyslu čl. 3.2. nejsou tímto nijak dotčena.

 

 

4. Odpovědnost provozovatele

4.1. Provozovatel neodpovídá zejména za: 

4.1.1. nepřetržitou dostupnost Internetových stránek a plnění a dodržení minimálních systémových požadavků na vybavení a internetové připojení na straně Uživatelů

4.1.2. jakýkoli obsah vložený Uživateli na Internetové stránky, s výjimkou případu, kdy nezareaguje na důvodné oznámení o protiprávním obsahu ve smyslu čl. 3.3.

4.1.3. kvalitu služeb poskytovatelů služeb plastické chirurgie a důsledky spojené s jejich využitím ze strany Uživatelů 

4.1.4. jakékoli zdravotní následky vzniklé Uživatelům, řídí-li se jakýmikoli radami nebo doporučeními uvedenými na Internetových stránkách

4.1.5. použitelnost jakýchkoli produktů nabízených nebo inzerovaných na Internetových stránkách pro konkrétního Uživatele

4.1.6. funkčnost jakýchkoli odkazů na obsah nacházející se mimo Internetové stránky a obsah odkazovaných stránek, dostupných pod odkazem, ledaže se jedná o jiné internetové stránky provozované Provozovatelem.

4.2. Provozovatel odpovídá pouze za:
4.2.1. ochranu a zpracování osobních údajů zadaných Uživateli v případech, kdy tyto údaje Provozovatel požaduje

4.2.2. znepřístupnění Příspěvku v případě, že je prokazatelně informován o jeho protiprávní povaze ve smyslu čl. 3.3.

4.2.3. uvedení správných identifikačních a kontaktních údajů Provozovatele v rozsahu, nezbytném ke kontaktování Provozovatele a k uplatnění případných práv ze strany Uživatelů

4.2.4. u obsahu, chráněného autorským právem a vloženého na Internetové stránky samotným Provozovatelem, za dostatečná oprávnění k jeho užití v rámci Internetových stránek.

4.3. Organizuje-li nebo propaguje-li Provozovatel prostřednictvím Internetových stránek jakoukoli soutěž, řídí se účast Uživatelů v takové soutěži a práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů
samostatnými podmínkami dané soutěže.

4.4  Internetové stránky nejsou odborným lékařským webem a informace na nich uváděné nemají povahu lékařských rad a doporučení. Jakékoli rozhodnutí o využití zákroku z oblasti plastické chirurgie nebo o přijetí jakýchkoli opatření majících důsledky na zdraví pacienta musí být individuálně zkonzultováno s lékařem a musí být založeno na konkrétní anamnéze pacienta. Provozovatel neodpovídá za následky jakýchkoli rozhodnutí, učiněných Uživateli na základě obsahu zveřejněného na Internetových stránkách.

 

 

5. Povinnosti uživatelů

5.1. Internetové stránky umožňují registraci Uživatelů za účelem získání přístupu k neveřejnému obsahu (zejména fotografie chirurgických zákroků). Uživatelé jsou za tímto účelem povinni poskytnout Provozovateli registrační údaje v rozsahu jméno, příjmení, resp. název/obchodní firma, a e-mailová adresa. Provozovatel je po dobu trvání registrace oprávněn s těmito údaji nakládat v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, dostupnými zde.

5.2. Uživatel je povinen dodržovat veškerá pravidla užívání Internetových stránek, která na nich Provozovatel zveřejní, zejména ustanovení čl. 2 a 3 těchto Podmínek a s těmito pravidly se seznámit.

5.3. Uživatel není oprávněn na Webové stránky aplikovat žádný software, automatizující jejich užívání, ovlivňující výsledky vyhledávání na Internetových stránkách nebo zasahující do jejich zdrojového kódu.

5.4. Uživatel je povinen užívat Internetové stránky způsobem, který nepoškozuje dobré jméno Provozovatele nebo jeho partnerů, zejména zapojených poskytovatelů služeb plastické chirurgie.

5.5. Uživatel, který s kterýmkoli ustanovením těchto Podmínek nesouhlasí, je oprávněn ukončit používání Internetových stránek. Tím nemusí být dotčena registrace Uživatele do uzavřené sekce v případě, že ji provedl, anebo jeho účast v soutěžích, pokud se do nich registroval.

 

 

6. Závěrečná ustanovení

 6.1. Užívání Internetových stránek nebo dat, informací a autorských děl zpřístupněných prostřednictvím internetových stránek se řídí českým právem.

6.2. Podmínky zpracování osobních údajů Uživatelů jsou uvedeny v samostatných dokumentech Informace o zpracování osobních údajů LINK a Ochrana osobních údajů a nakládání s cookies LINK.