PRAVIDLA SOUTĚŽE
Contours fitness club pro ženy
(dále jen „pravidla“)

 1. Úvodní ustanovení

1.1 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o voucher – poukaz na úhradu ceny cvičebního programu na jeden měsíc ve fitness centru pro ženy Contours o hodnotě 2.200,- Kč (dále jen „voucher“ a “soutěž“). Zkrácené znění pravidel dostupné na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Organizátor je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit, přičemž změna je účinná okamžikem jejího oznámení na internetových stránkách soutěže.

1.2 Organizátorem soutěže je: Red Medic s.r.o., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno IČO: 10773762 zapsaná pod spisovou značkou C 122774/KSBR u Krajského soudu v Brně („organizátor“).

1.3 Soutěž je pořádána ve spolupráci se společností Alfréd s.r.o., IČ 28523067, se sídlem Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, provozovatelem sítě fitness center pro ženy „Contours“ (dále jen „Contours“). 

1.4 Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zák. č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách ani spotřebitelskou soutěží ve smysl zák. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

 

2. Termín konání soutěže

2.1 Soutěž bude probíhat v termínu od 5.9.2023 až 17.10.2023 včetně („doba konání soutěže“). Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

  

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže (dále také “účastník“, “účastník soutěže” nebo “soutěžící“) se může stát:

3.1.1 fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, 

3.1.2 která není zaměstnancem organizátora nebo Contours nebo v příbuzenském nebo obdobném vztahu k zaměstnanci organizátora nebo Contours, 

3.1.3 není již registrovaným uživatelem internetových stránek organizátora „naplastiku.cz“ (tj. před dobou zahájení soutěže se již neregistrovala jakožto nový uživatel v sekci https://naplastiku.cz/registrace/

(dále jen „obecné podmínky účasti“). Organizátor neodpovídá za nemožnost využití voucheru z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu účastníka.

3.2 Účastník, splňující obecné podmínky účasti dle předchozího článku, se do soutěže zapojí následujícím způsobem:

3.2.1 jakožto nový uživatel se registruje na internetových stránkách organizátora „naplastiku.cz, v sekci https://naplastiku.cz/registrace/;

3.2.2 provedená registrace stále trvá v okamžiku vyhlášení výsledků soutěže. (dále jen „zvláštní podmínka účasti“).

3.3 Výhru v soutěži získávají tři účastníci, kteří splnili obecné i zvláštní podmínky účasti a kteří byli vylosováni náhodným výběrem. Náhodný výběr bude proveden prostřednictvím služby „Randompicker“ (https://www.randompicker.com/), a to nejpozději do 2 dnů po ukončení soutěže. 

3.4 Současně s výhercem vybere organizátor rovněž jednoho náhradníka, který výhru získá v případě, že se jeden z vybraných výherců nepřihlásí o voucher ve stanovené lhůtě, anebo prokáže-li se, že výherce porušil pravidla soutěže nebo nesplnil podmínky pro účast v soutěži. Výběr účastníka jakožto náhradníka nezakládá tomuto účastníkovi automaticky nárok na získání výhry.

3.5 Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry. Organizátor není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni dán právní nárok.

3.6 V případě, že soutěžící poruší nebo nesplní kterékoliv z pravidel soutěže, je ze soutěže automaticky vyloučen a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.

3.7 Oznámení výsledků soutěže proběhne dne 31.10.2023 na profilech organizátora na sociálních sítích Instagram a Facebook, přičemž výherci budou o výhře informováni mailem, zaslaným na jejich e-mailovou adresu, zadanou v rámci registrace. V rámci vyhlášení výsledků na sociálních sítích nebudou zveřejněny žádné kontaktní údaje výherců. Výherce je povinen se o výhru přihlásit formou odpovědi na tento e-mail nejpozději do konce čtvrtého dne od jeho odeslání organizátorem. Neučiní-li tak, ztrácí nárok na výhru a výhra připadá náhradníkovi, vylosovanému ve smyslu čl. 3.4.

3.8 Vouchery budou výhercům předány v termínu určeném organizátorem, a to v listinné podobě v prostorách výhercem z volené pobočky Contours; není-li výherce schopen se předání voucheru v listinné podobě zúčastnit, zašle mu organizátor voucher v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu. 

3.9 Voucher je výherce povinen uplatnit u Contours nejpozději do 31.1.2024, jinak voucher propadá. Za uplatnění voucheru se považuje jeho předložení Contours za účelem zahájení měsíčního cvičebního programu.

3.10 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor oprávněn udělit dalšímu vylosovanému výherci v pořadí (náhradníkovi). Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Zpracování osobních údajů

4.1 Zpracování osobních údajů soutěžících se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

4.2 Správcem osobních údajů soutěžících je organizátor soutěže. Organizátor tímto ve smyslu čl. 13 Nařízení informuje účastníky o podmínkách zpracování osobních údajů následovně:

4.2.1 Rozsah zpracovávaných údajů: organizátor je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje účastníků — jméno a příjmení, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (zadá-li je účastník v rámci registrace);

4.2.2 Účel zpracování osobních údajů: organizátor zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle těchto pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

4.2.3 Právní základ zpracování: právním základem pro zpracování osobních údajů účastníků je plnění smlouvy uzavřené s účastníkem jakožto subjektem údajů (resp. plnění povinností organizátora, k nimž se organizátor zavázal v těchto pravidlech a pro něž je toto zpracování nezbytné) – čl. 6 písm. b) Nařízení GDPR; osobní údaje výherce jsou dále zpracovávány k marketingovým účelům organizátora na základě souhlasu účastníka – čl. 6 písm. a) Nařízení; 

4.2.4 Doba zpracování: pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků po dobu trvání soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání); osobní údaje výherců je organizátor oprávněn zpracovávat po dobu pěti let;

4.2.5 Příjemci osobních údajů: organizátor je oprávněn osobní údaje účastníků předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména Contours v postavení samostatného správce osobních údajů, případně smluvním partnerům, kteří pro organizátora zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby, nacházející se v postavení zpracovatelů osobních údajů;

4.2.6 Předávání osobních údajů do třetích zemí: v rámci zpracování nedochází k předávání osobních údajů správcům nebo zpracovatelům do třetích zemí, a to ani v rámci poskytování hostingových a obdobných služeb

4.2.7 Práva subjektů údajů: účastník má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu Nařízení.

4.3 Poskytnutí osobních údajů organizátorovi dle těchto podmínek není pro soutěžícího povinné a účastníkovi je neukládá žádný právní předpis. V případě neposkytnutí údajů se však osoba nemůže soutěže účastnit a stát se výhercem.

4.4 Výše uvedené informace o zpracování osobních údajů účastníků se nevztahují na zpracování osobních údajů účastníků správcem z titulu jejich registrace na stránkách organizátora „naplastiku.cz“, když informace o zpracování osobních údajů k tomuto účelu jsou účastníkům poskytnuty v rámci samotné registrace.

4.5 V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo uplatnění výše uvedených práv se účastník může obrátit na organizátora soutěže Red Medic s.r.o., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno IČO: 10773762. E-mail: [email protected].

4.6 Organizátor je oprávněn požadovat na výherci (čl. 3.3.) poskytnutí součinnosti ve formě pořízení obrazových a audiovizuálních záznamů jeho osoby, dokumentujících způsob, jak využil voucher a služby poskytované Contours na základě voucheru.  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel a se souvisejícím zásahem do osobnostních práv poskytne výherce organizátorovi samostatně při předání výhry. 

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit či prodloužit její trvání, soutěž zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách www.naplastiku.cz a/nebo na instagramovém profilu NaPlastiku.

5.2 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na na internetových stránkách www.naplastiku.cz a/nebo na instagramovém profilu NaPlastiku. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

5.3 Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Organizátor především neodpovídá za nemožnost využití voucherů u Contours a za jakoukoli škodu na zdraví výherce, související s využitím voucheru.

5.4 Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech.

5.5 Organizátor neodpovídá za případné problémy s funkčností internetových stránek „naplastiku.cz“ nebo účtů na sociálních sítích, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

 

V Ostravě dne 1. 9. 2023.