1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu (dále jen „pravidla“) je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o voucher (poukaz na úhradu ceny chirurgického zákroku na partnerské klinice plastické chirurgie) v celkové hodnotě 20 000,- Kč (dále jen „voucher“ a “soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel dostupné na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Organizátor je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit, přičemž změna je účinná okamžikem jejího oznámení na internetových stránkách soutěže.

1.2. Organizátorem soutěže je: Red Medic s.r.o., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno IČO: 10773762 zapsaná pod spisovou značkou C 122774/KSBR u Krajského soudu v Brně (dále jen „organizátor“).

1.3. Soutěž je pořádána ve spolupráci se společností BP Healthcare s.r.o., IČ 24169412, se sídlem Jungmannova 26/15, 110 00 Praha 1, provozovatel kliniky plastické chirurgie „PREMIER Clinic“, jakožto partnerskou klinikou plastické chirurgie (dále jen „PREMIER Clinic“).

1.4. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zák. č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách ani spotřebitelskou soutěží ve smysl zák. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

2. Termín konání soutěže

2.1. Soutěž bude probíhat v termínu od 1.6.2023 – 31.7.2023 včetně („doba konání soutěže“). Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky

  

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Účastníkem soutěže (dále také “účastník“, “účastník soutěže” nebo “soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která není zaměstnancem organizátora nebo PREMIER Clinic nebo v příbuzenském nebo obdobném vztahu k zaměstnanci organizátora nebo PREMIER Clinic, a zároveň splní podmínky dle čl. 3.2. Účastník musí být ve zdravotním stavu, který umožňuje v případě výhry v soutěži provedení zákroku a zároveň účastník souhlasí s těmito pravidly (dále jen „obecné podmínky účasti“). Organizátor neodpovídá za nemožnost provedení zvoleného chirurgického zákroku a využití voucheru z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu účastníka.

3.2. Účastník, splňující obecné podmínky účasti dle předchozího článku, se do soutěže zapojí následujícím způsobem:  

3.2.1.  začne sledovat instagramový profil organizátora „NaPlastiku“ a instagramový profil ,,premier_clinic_cz‘‘; v případě, že již tyto instagramové profily sledujete, tak soutěžící je musí sledovat minimálně do doby vyhlášení výherce.

3.2.2. na internetové stránce organizátora www.naplastiku.cz účastník vyplní formulář, do něhož uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a uvede odpověď na otázku co nejoriginálnější odpověď na otázku „Na jaký zákrok byste použila 20 000 Kč?“ (dále jen „zvláštní podmínky účasti“).

3.3. Výhru v soutěži získává účastník, který splnil obecné i zvláštní podmínky účasti a jehož odpověď na otázku v rámci soutěžního formuláře je porotou organizátora vyhodnocena jako nejoriginálnější. Porota je složena ze tří osob, složenou z vedoucích zaměstnanců organizátora nebo členů jeho statutárního orgánu. O složení poroty rozhoduje výhradně organizátor.

3.4. Výherní odpovědi porota vybere po skončení soutěže dne 2.8.2023, přičemž o vyhodnocení odpovědí bude sepsán záznam. Porota rozhoduje prostou většinou svých členů. Účastníci svou účastí v soutěži berou na vědomí, že kritérium pro výběr výherních odpovědí je zcela subjektivní a nelze požadovat přezkum rozhodnutí o výběru výherních odpovědí.

3.5. Současně s výhercem zvolí porota podle stejných kritérií rovněž jednoho náhradníka, který výhru získá v případě, že se výherce nepřihlásí o výherní voucher ve stanovené lhůtě, anebo prokáže-li se, že výherce porušil pravidla soutěže nebo nesplnil podmínky pro účast v soutěži.

3.6. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry. Organizátor není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni dán právní nárok.

3.7. V případě, že soutěžící poruší nebo nesplní kterékoliv z pravidel soutěže, je ze soutěže automaticky vyloučen a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se
k výhře.

3.8. Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 3.8.2023 na instagramovém profilu organizátora „NaPlastiku“, přičemž výherci budou o výhře informováni mailem, zaslaným na jejich e-mailovou adresu, zadanou v rámci soutěžního formuláře. Výherce je povinen se o výhru přihlásit formou odpovědi na tento e-mail nejpozději do konce sedmého dne od jeho odeslání organizátorem. Neučiní-li tak, ztrácí nárok na výhru a výhra připadá náhradníkovi, určenému porotou ve smyslu čl. 3.5.

3.9. Vouchery budou výhercům předány v termínu určeném organizátorem, a to v elektronické podobě zasláním na e-mail výherce. 

3.10. Voucher je výherce povinen uplatnit u PREMIER Clinic nejpozději do 31.12.2023, jinak voucher propadá. Za uplatnění voucheru se považuje jeho předložení PREMIER
Clinic za účelem objednávky konkrétního chirurgického zákroku. 

3.11. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky
pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a
zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí (náhradníkovi). Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání
výhry.

  

4. Zpracování osobních údajů

4.1. Zpracování osobních údajů soutěžících se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „
Nařízení“).

4.2. Správcem osobních údajů soutěžících je organizátor soutěže. Organizátor tímto ve smyslu čl. 13 Nařízení informuje účastníky o podmínkách zpracování osobních údajů
následovně:

4.2.1. Rozsah zpracovávaných údajů: organizátor je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje účastníků — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo a popisné informace o zákroku a jeho výsledku (u výherce);

4.2.2. Účel zpracování osobních údajů: organizátor zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle těchto pravidel a za účelem

následné komunikace s výherci a předání výhry;

4.2.3. Právní základ zpracování: právním základem pro zpracování osobních údajů účastníků je plnění smlouvy uzavřené s účastníkem jakožto subjektem údajů (resp. plnění povinností organizátora, k nimž se organizátor zavázal v těchto pravidlech a pro něž je toto zpracování nezbytné) – čl. 6 písm. b) Nařízení GDPR; osobní údaje výherce jsou dále zpracovávány k marketingovým účelům organizátora na základě souhlasu účastníka – čl. 6 písm. a) Nařízení 

4.2.4. Doba zpracování: pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků po dobu trvání soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání); osobní údaje výherců je organizátor oprávněn zpracovávat po dobu pěti let;

4.2.5. Příjemci osobních údajů: organizátor je oprávněn osobní údaje účastníků předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména PREMIER

Clinic v postavení samostatného správce osobních údajů, případně smluvním partnerům, kteří pro organizátora zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby,
nacházející se v postavení zpracovatelů osobních údajů;

4.2.6. Předávání osobních údajů do třetích zemí: v rámci zpracování nedochází k předávání osobních údajů správcům nebo zpracovatelům do třetích zemí, a to ani
v rámci poskytování hostingových a obdobných služeb;

4.2.7. Práva subjektů údajů: účastník má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu Nařízení. 

4.3. Poskytnutí osobních údajů organizátorovi dle těchto podmínek není pro soutěžícího povinné a účastníkovi je neukládá žádný právní předpis. V případě neposkytnutí
údajů se však osoba nemůže losování účastnit a stát se výhercem;

4.4. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo uplatnění výše uvedených práv se účastník může obrátit na organizátora soutěže Red Medic s.r.o.,
Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno IČO: 10773762. E-mail:  [email protected]

4.5. Organizátor je oprávněn požadovat na výherci (čl. 3.3.) poskytnutí součinnosti ve formě pořízení obrazových a audiovizuálních záznamů jeho osoby, dokumentujících
stav před provedením zákroku na základě uplatnění voucheru a po tomto poskytnutí. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel a se souvisejícím zásahem
do osobnostních práv poskytne výherce organizátorovi samostatně při předání výhry. Účastník bere na vědomí, že informování o výsledcích zákroků a zkušenostech
s klinikami plastické chirurgie je podstatou internetových stránek organizátora „naplastiku.cz“, a bez možnosti poskytnutí těchto informací ze strany výherce by
soutěž nebyla pořádána. 

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit či prodloužit její trvání, soutěž zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na instagramovém profilu NaPlastiku a na internetových stránkách www.naplastiku.cz.

5.2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na instagramovém účtu NaPlastiku. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

5.3. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Organizátor především neodpovídá za jakoukoli škodu na zdraví výherce související s provedeným zákrokem a za jakoukoli škodu způsobenou ze strany PREMIER Clinic.

5.4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech.

5.5. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností instagramového účtu, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

5.6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

5.7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram a společnosti Facebook Inc.

5.8. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

 V Ostravě dne 31.5.2023